Naše firma se specializuje na revitalizaci vodních toků směrem k původnímu řečišti, s cílem prodloužit toky mimo obce a města a vrátit je k přirozeným meandrům říčního koryta. Provádíme úpravy břehů a dna koryt řek, revitalizujeme břehové porosty a zajišťujeme protipovodňové úpravy jak v extravilánu, tak i intravilánu měst a obcí.

Naše služby zahrnují podélné úpravy břehů řek kamennou rovnaninou a kamennými záhozy, stejně jako příčné objekty v korytě, jako jsou stupně, skluzy a dřevěné, kamenné a betonové prahy. Realizujeme protipovodňové zemní hráze, železobetonové ochranné zdi a kamenné dlažby pro maximální ochranu před povodněmi.

Naše firma se také zabývá výstavbou jezů, nadjezí a podjezí, které přispívají k odstraňování povodňových škod a zlepšování infrastruktury. Navrhujeme a realizujeme přírodě blízké povodňové parky jako součást komplexního přístupu k řešení povodňové problematiky, kombinujeme tůně, mokřady, valy a vyvýšeniny doplněné vhodnou výsadbou.

Naše firma se také zaměřuje na realizaci staveb zadržujících vodu v krajině, jako jsou rybníky, tůně a mokřady, které přispívají k zachování biotopů a zlepšování vodního režimu. Provádíme pravidelné odkalování a čištění rybníků pro jejich správnou funkci a zachování přírodních hodnot. Zároveň se věnujeme výsadbě původních dřevin, které napomáhají udržení biodiverzity a přirozeného rázu krajiny.